For chosen period 3 4 0 0 0
G G Pen YC
SPbGU 3 4 0 0 0