For chosen period 3 1 0 1 0
G G Pen YC
ZHuravel-Avto 3 1 0 1 0