For chosen period 5 0 0 0 0
G G Pen YC
Alliance 5 0 0 0 0
Nika 0 0 0 0 0