Team

Player Role Date of birth
22 Vitalii Sydorenko Goalkeeper 22.12.1981, 40 years
Volodymyr Hladchenko Goalkeeper 14.11.1984, 37 years
2 Andrei Cherevko Defender 30.07.1985, 37 years
5 Andrei Bagatskii Defender 24.03.1998, 24 years
19 Yaroslav Zavorotnyi Defender 16.04.1987, 35 years
Kostiantyn Makeiev Defender 09.03.1988, 34 years
3 Maksym Voitok Universal 01.11.1991, 30 years
14 Yurii Shcherytsia Universal 25.02.1994, 28 years
Roman Pachev Universal 10.09.1987, 35 years
9 Oleg Zborovskyi Striker 31.03.1982, 40 years
13 Ivan Glutskyi Striker 20.10.1987, 34 years
15 Anatoliy Ryabko Striker 09.10.1989, 32 years
1 Алексей Кириченко
To teams list