For chosen period 22 11 2 3 0
G G Pen YC
Podvodnik 16 10 2 1 0
Петроградец 6 1 0 2 0