For chosen period 15 1 0 0 1
G G Pen YC
Podvodnik 9 1 0 0 1
Петроградец 6 0 0 0 0