Netherlands 4 : 4 Russia

12
24
36
The players in the match is not declared
(Gk) Andrey Bukhlitskiy
Ilia Leonov
Danil Khmara
Dmitrii Shishin
6
Egor Shaykov
9
(Gk) Leonid Gorodnov
Sergey Bolabonov
Rustam Shakhmelyan
Stanislav Dankov
Aleksey Makarov
4
Anton Shkarin
7
Main coaches
The staff in the match is not declared
Nikolai Pisarev Head Coach